Všeobecné smluvní podmínky CK TOP TOUR

Článek I - Úvodní ustanovení

CK TOP TOUR zajišťuje a poskytuje komplexní služby v oblasti cestovního ruchu a jeho vztah se zákazníkem se řídí zák.159/99 Sb., Občanským zák. a zákonem 455/91 Sb.

Článek II - Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou CK TOP TOUR ( dále jen CK ) a zákazníci ( fyzické či právnické osoby, příp. jejich pravomocní zástupci ).

Článek III - Předmět smluvního vztahu

 1. Tuzemské a zahraniční pobytové nebo poznávací zájezdy s předem vypsaným programem nebo zajištěné dle přání zákazníka tzn. na objednávku (tzv. forfaitové).
 2. Prodej zájezdů z katalogů partnerských CK, zajištění leteckých zájezdů včetně letenek a jízdenek na mezinárodní autobusové linky, dále pak prodej zájezdů s vlastní dopravou, ubytovacích, stravovacích a jiných jednotlivých služeb.

Článek IV - Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká na základě předání vyplněné a podepsané smlouvy zákazníkem a jejím potvrzením CK. Podepsaný účastník nebo objednavatel přihlašující více osob garantuje, že nejen on, ale všechny takto přihlášené osoby jsou seznámeny s Všeobecnými podmínkami a dalšími ustanoveními a souhlasí s nimi. Nezletilé osoby se mohou zúčastnit zájezdu pouze v doprovodu dospělé osoby (přihlášku musí podepsat zákonný zástupce). Pokud je místo na určitém zájezdu rezervováno , platí tato rezervace 4 pracovní dny.

Článek V - Cena zájezdu a její úhrada

Ceny zájezdů nebo jiných placených služeb jsou cenami smluvními dle platného zákona o cenách. CK má právo na zaplacení ceny před poskytnutím služeb.

CK je oprávněna :

 1. při vzniku smluvního vztahu u vypsaných zájezdů a pobytů požadovat zálohu min.50% z celkové ceny včetně jiných placených služeb. Doplatek do celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 kalendářních dnů před datem odjezdu zájezdu. Při vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 kalendářních dnů je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny včetně jiných placených služeb.
 2. při vzniku smluvního vztahu u zájezdů a pobytů dle přání zákazníka požadovat zálohu ve výši 1000,- Kč za osobu při podání závazné objednávky pro jednotlivce a skupinu do 20 osob a 500,- Kč za osobu pro skupinu nad 20 osob. Při potvrzení objednávky CK pak požadovat zálohu ve výši 50% z celkové ceny včetně jiných placených služeb. Doplatek do celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 45 kalendářních dnů před datem odjezdu zájezdu. Při vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 45 kalendářních dnů před odjezdem zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny zájezdu včetně jiných placených služeb.
 3. u služeb dle bodu III/2 požadovat zaplacení 100% celkové ceny objednaných služeb s výjimkou doplňkového prodeje zájezdů pro jiné CK. Zde je systém platby závislý na podmínkách daných jednotlivou CK.
 4. v případě změny kurzu Kč o více než 10% oproti kurzům vyhlášeným v době stanovení cen zájezdů a pobytů včetně jednotlivých služeb upravit příslušným způsobem ceny uvedené v cenících, či jinak sjednané.
 5. v případě zvýšení cen služeb dodavateli oproti cenám v době stanovení cen zájezdů a pobytů včetně jednotlivých služeb upravit cenu dohodnutou se zákazníkem.

Úpravy dle bodu V/d,e se vztahují na všechny zájezdy a pobyty včetně jednotlivých služeb, u nichž nebylo započato s jejich realizací. O změnách musí být zákazník písemně CK informován a to tak, že tuto informaci zašle zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy po tomto oznámení písemně do 5 dnů ode dne jeho vyrozumění ( bez poplatků ), má se za to, že s oznámenými změnami souhlasí a rozdílnou částku nejpozději 14 dnů před realizací čerpání služeb CK zaplatí.

Článek VI - Práva a povinnosti zákazníka

 1. K základním právům zákazníka patří :
  1. právo na poskytnutí potvrzených a jím zaplacených služeb.
  2. právo na informace o potvrzených službách a obeznámení se změnami týkajících se programu, rozsahu služeb a ceny a to bez zbytečného odkladu.
  3. právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením realizace v souladu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.
  4. právo na reklamaci vad v souladu s Reklamačním řádem CK.
  5. právo na ochranu jeho osobních dat a informací ve smlouvě a doklad o pojištění CK.
 2. K základním povinnostem patří :
  1. poskytnout CK součinnost, již je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb na základě požadavků CK, včetně pravdivých a úplných informací.
  2. zajistit u osob do 15-ti let a osob jejichž zdravotní stav to vyžaduje doprovod.
  3. nahlásit účast cizích státních příslušníků, kteří jsou povinni si zjistit a zajistit náležitosti k průjezdu a pobytu na své náklady.
  4. včas převzít od CK potřebné doklady a tyto mít v průběhu zájezdu u sebe ( pas s dostatečnou délkou platnosti, vízum, voucher atd. ).
  5. splnit zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, kde jsou stanovena zdravotnickými předpisy a dodržovat právní normy státu, ve kterém se nachází. Následky za jejich případné nedodržení nese sám zákazník.
  6. řídit se programem zájezdu a pokyny vedoucího zájezdu, průvodce či delegáta a chránit majetek a zdraví účastníků. Při nedodržení může být vykázán bez náhrady.
 3. K základním povinnostem zákazníka-právnické osoby a vedoucích skupin patří :
  1. seznámit účastníky zájezdu s Všeobecnými podmínkami a dalšími nformacemi.
  2. zabezpečit plnění povinností vyžadujících osobní součinnost účastníků.
  3. určit ved. skupiny (v případě dohody s CK), když není zajištěn doprovod CK.
  4. předat CK včas seznam účastníků s uvedením osob zodpovědných za doprovod a dohled u osob mladších 15-ti let a osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.

 

Článek VII - Povinnosti a práva CK

 1. K právům a povinnostem uvedeným v článku VI se vztahují odpovídající povinnosti a práva CK, která si vyhrazuje právo na změnu údajů, jež bylo nutno provést na základě změny informací známých CK v době tisku katalogu nebo samostatného programu..
 2. CK není povinna poskytnout plnění nad rámec sjednaných a zaplacených služeb.
 3. CK si vyhrazuje právo na zrušení zájezdu nejpozději 21 dnů před započetím realizace v případě, že se nepřihlásí dostatečný počet zákazníků.
 4. CK poskytne zákazníkovi nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu další potřebné informace k cestě, jež nebyly v programu zájezdu uvedeny.

Článek VIII - Změny sjednaných služeb

 1. Před zahájením realizace čerpání služeb :
  1. pokud nastanou okolnosti, které brání CK poskytnout předem dohodnuté služby dle předem stanovených či dohodnutých podmínek (min. počet účastníků, bezpečnostní situace atd.), je CK oprávněna provést odpovídající změny, což musí min. 21 dnů před jeho zahájením zákazníkovi oznámit bez zbytečného odkladu.
  2. zákazník má právo na vrácení peněz bez poplatků při odstoupení od smlouvy při zrušení zájezdu ze strany CK, přesunu konání zájezdu proti původně stanovenému termínu o více než 48 hodin nebo závažné změně ( program, způsob dopravy, pobyt ).
  3. CK si vyhrazuje právo na změnu ubytovacích nebo stravovacích zařízení, je-li provedena z vážných důvodů zahraničním partnerem. Tato změna není považována za závažnou v případě, že jde o změnu ve stejném pobytovém místě se zachováním jejich kvality. Není tedy důvodem k reklamaci a vrácení peněz.
  Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy po oznámení změn ve lhůtě stanovené CK, považuje to CK za jeho souhlas.
 2. V průběhu realizace čerpání služeb
  1. CK je oprávněna provádět operativní změny programu zájezdu a služeb, pokud z naléhavých důvodů není možno dodržet předem stanovený program a služby. V tomto případě je CK povinna :
   • aa) zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě, jež se přibližují původně dohodnutému programu a službám tak, aby bylo v nejvyšší možné míře dosaženo původního záměru.
   • ab) pokud není možné zabezpečení náhradního programu a služeb dle bodu 2aa), pak CK upraví cenu zájezdu a služeb v závislosti od uskutečněných změn.

Článek IX - Stornovací podmínky

 1. Zákazník může kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy.
 2. Smluvní vztah je zrušen ke dni, kdy zákazník sepíše záznam o stornu v prodejním místě kde si zájezd a služby objednal, nebo doručením doporučenou poštou do CK.

Článek X - Stornovací poplatky

 1. Odstoupí-li klient od smlouvy z důvodů, jež nebyly zapříčiněny CK, je povinen zaplatit následující stornovací poplatky:
  více než 45 dnů před odjezdem včetně 500,- Kč / osobu
  44 - 30 dnů před odjezdem 15% celkové ceny zájezdu
  29 - 15 dnů před odjezdem 50% celkové ceny zájezdu
  14 - 9 dnů před odjezdem 70% celkové ceny zájezdu
  8 - 6 dnů před odjezdem 85% celkové ceny zájezdu
  5 a méně dnů před odjezdem 100% celkové ceny zájezdu
 2. Výše uvedené stornovací poplatky jsou platné i v případě neúčasti na zájezdu nebo nečerpání zakoupených služeb bez předchozího zrušení smlouvy, činí vždy 100% ceny.
 3. CK má právo odečíst stornovací poplatky od složené zálohy nebo zaplacené ceny.
 4. Při určování počtu dnů pro výpočet těchto poplatků se do stornovaného počtu dnů započítá i den, kdy došlo k zrušení smlouvy. Nepočítá se však den zahájení realizace.

Článek XI - Reklamace

 1. Zákazník má právo vyžadovat poskytnutí zaplacených služeb a v případě zjištění závad je zákazník povinen tyto ihned reklamovat nejdříve zástupci CK nebo zahraničnímu poskytovateli tak, aby mohla být sjednána náprava v průběhu plnění služeb bez zbytečného odkladu. Zákazník je při odstraňování těchto závad nápomocen dle svých možností a řídí se Reklamačním řádem.
 2. Při události způsobené přírodou, jinou nepředvídatelnou událostí, či třetí osobou nespojenou se zájezdem nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu nebo slevu z ceny.
 3. Zástupce CK je oprávněn řešit vyřizování reklamace v průběhu zájezdu poskytnutím přiměřené náhradní služby, či jinou odpovídající kompenzací.
 4. Pokud není vážná reklamovaná závada odstraněna v průběhu zájezdu, vyžádá si písemné vyjádření doprovázejícího zástupce CK nebo zahraničního poskytovatele služeb. Bez tohoto vyjádření nebude brán na pozdější uplatňování reklamace zřetel.
 5. Nárok na reklamaci je nutno uplatnit písemnou formou nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení zájezdu na adresu CK v souladu s Reklamačním řádem CK.

Článek XII - Pojištění

 1. V cenách jednotlivých zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění, pokud toto není u zájezdu uvedeno. Předem vyhlášené zájezdy obsahují pojištění CK dle zák. 159/99 Sb.
 2. CK zprostředkovává pro své klienty cestovní pojištění nad rámec ceny zájezdu, pokud není stanoveno v daném případě jinak. Zákazník je ale v přímém vztahu s pojišťovnou.
 3. Zákazník je povinen se připojistit cestovním pojištěním.

Článek XIII - Závěrečná ustanovení

 1. Podpisem smlouvy na zájezd zákazník potvrzuje, že souhlasí s programem, „Všeobecnými smluvními podmínkami CK TOP TOUR“, „Reklamačním řádem CK“ a v souladu s ustanovením zák. 101/00 Sb. souhlasí se zpracováním a poskytnutím osobních údajů včetně jím přihlášených osob CK až do písemného odvolání.
 2. CK neodpovídá za nedoručení korespondence klientům, kteří uvedli chybnou nebo neúplnou adresu, případně se na této adrese nezdržují.
 3. Tyto podmínky vstupují v platnost dnem 01.01.2003.
© 1995-2024 TOP TOUR, Revoluční 52, 794 01 Krnov | e–mail:toptour@cktoptour.cz | tel./fax: +420 554 614758 | mobil: +420 602 736779, +420 602 853895